Strážna služba

Ochrana majetku a osôb prostredníctvom strážnej hliadkovej služby

Ochrana majetku a osôb prostredníctvom strážnej hliadkovej služby:

 • ochrana majetku na verejne prístupnom mieste
 • ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
 • ochrana osoby
 • ochrana majetku a osoby pri preprave
 • ochrana prepravy majetku a osoby
 • zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb
 • prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta (ďalej len „prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému"
 • vypracúvanie plánu ochrany
 • monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste

Vykonávaná skúsenými a odborne spôsobilými zamestnancami našej spoločnosti na základe licencie na Strážnu službu vydanú KRPZ v Banskej Bystrici pod číslom PS 001003.

Vypracovanie bezpečnostných projektov

Návrh a realizácia bezpečnostných opatrení formou komplexného projektu

Projekt ochrany objektu (fyzická ochrana, EZS a iné komponenty) je neodmysliteľnou súčasťou dokumentácie dôveryhodného bezpečnostného systému. Vychádza predovšetkým z analýzy bezpečnostných rizík a prijatého variantu bezpečnostnej koncepcie. Hlavným cieľom tvorby projektu je rozhodnutie, akým spôsobom zabezpečiť ochranu objektu (fyzická ochrana, elektronické zabezpečenie), rozsahu použitia technických prostriedkov a ostatných komponentov v závislosti na požadovanom stupni bezpečnosti.

Komplexnosť navrhovaných opatrení je možné chápať v rovine legislatívnej (zákony, predpisy, postupy), organizačnej (používatelia), logickej (programové vybavenie), fyzickej (strážna služba, technika, priestory, médiá). Bezpečnostné opatrenia nielen navrhneme, ale aj implementujeme a overíme ich účinnosť.

Bezpečnostné projekty sa skladajú z nasledovných krokov:

 • analýza
  hodnôt, strategických osí, aktív; analýza hrozieb, následkov realizácie hrozieb; analýza slabín; analýza požadovanej úrovne bezpečnosti; analýza reálneho stavu bezpečnosti
 • architektúra
  vypracovanie zámeru, vypracovanie bezpečnostnej politiky, vypracovanie bezpečnostného projektu
 • implementácia
  implementácia navrhnutých opatrení, zaškolenie používateľov a správcov, overenie funkčnosti implementovaných opatrení
 • spravovanie
  pravidelné testovanie bezpečnosti, audity, penetračné testy; pravidelná aktualizácia bezpečnostných opatrení; administrácia bezpečnosti - výkon bezpečnostne relevantných činností týkajúcich sa správy prístupových práv, ochrany atď.

Odborná príprava na skúšku odbornej spôsobilosti

Príprava na skúšku odbornej spôsobilosti a poradenstvo v oblasti bezpečnostných služieb

 • príprava na výkon strážnej služby
 • príprava na výkon detektívnej služby
 • príprava na výkon profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou
 • poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou
 • poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní strážnej služby
 • poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní detektívnej služby

Vykonávaná skúsenými a odborne spôsobilými lektormi na základe licencie na Odbornú prípravu a poradenstvo vydanú KRPZ v Banskej Bystrici pod číslom POP 000274.

1. Koncepcia odbornej prípravy - úvod

2. Školiace zariadenie

3. Organizácia odbornej prípravy

Služba informátora

Komplexné služby od kontroly vstupov až po evidenciu a navigáciu

Činnosti:

 • kontrola vstupov
 • evidencia návštev
 • navigácia návštev
 • administratíva recepcie
 • ďalšie činnosti v závislosti od potrieb zákazníka

Detektívna služba

Pátranie a získavanie informácií

 • hľadanie osoby
 • hľadanie majetku
 • získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom
 • získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch
 • získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky
 • získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo

Vykonávaná skúsenými a odborne spôsobilými zamestnancami na základe licencie na Detektívnu službu vydanú KRPZ v Banskej Bystrici pod číslom PD 000279.